Dakus

Minkahul squw Wikipidia

qalang Dakus ga maki 2 pqwasan biru.

Toweng si (Toweng Ku)

alang Dakus (樟山部落) ga niya mki sku Takaw Si atu Toweng Ku, kwara sali buwan nya ga 28 buwan, 59 hi ku kwara s’uli tayan.

s’uli tayan pinspngan Gyencumin ga 92% kyan ku 54 hi, binah ga, ’yat kahun sku pinspngan Gyencumin ga 8% kyan ku 5 hi nya.

pinspung na linhuyan Gyencumin ga, Bunun 88%, Amis 2%, Tayan 2%.

maki qu ngasal bziran.

rhzyal kki’an[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tay ’llaw na Dakus hya’ ga rgyax krahu’. tay ’zil na Dakus hya’ ga llyung. tay mkyahu’ na Dakus hya’ ga llyung. tay mkraya’ na Dakus hya’ ga llyung.

tay mkraya’ na Dakus hya’ ga Masuhuaz. tay mkyahu’ na Dakus hya’ ga Lavulan.

rekisi (歷史)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kayal (氣候)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kyokay (教會)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

ssquliq pinlpgan (人口統計)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kawas pinlpgan tay byacing na 4 kawas na 2016
ssquliq pinlpgan 59 hi ku kwara s’uli tayan

ppqbaqan (教育)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

pqwasan biru ’laqi’ cikuy (國民小學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

maki 1 pqwasan biru ’laqi’ cikuy.


pqwasan biru ’laqi’ mrkyas (國民中學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tuqi ’san (交通)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

basu (公車)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kisya’ glgan (鐵路)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

spyangan na pinbahu (特產)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Ubuy qqmayh (農)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kinhulan s’utu biru[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]