Fukuda Yasuo

Minkahul squw Wikipidia
Fukuda Yasuo (福田康夫)
labah Gipun

Fukuda Yasuo (福田康夫)

Fukuda Yasuo (ryax sa 16 na byacing tay 7 squ kawas na 1936 - misu), hya ga squliq na pklahang gaga. (minhtuw sa kawas tay 1936)

mrhuw Gipun ta’ misuw hya’ ga Fukuda Yasuo, aring ryax tay 26 squ byacing tay 9 sa kawas 2007 lga, musa’ spazyang balay ms’rux kya la.

qyanux na sraral[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Suga Yoshihide minkahul sa Takasaki na Gipun.

minqyanux ru qnxan[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

ngasal[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

qnxan nya[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

cinkhulan sa knita’ sa brbiru’[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

canpyuta hknyun[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]