Joaquim de Almeida

Minkahul squw Wikipidia
Joaquim de Almeida.jpg
Joaquim de Almeida

Joaquim de Almeida

kawas tay 1957, ryax sa tay 15 nqu tay 3, Joaquim de Almeida, squliq na Bunge’.

cinkhulan sa knita’ sa brbiru’[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]