ke na Girang c'oli Tayal

Minkahul squw Wikipidia

cnunan na ruma (竹編)

ruma hiya ga myasa na ’yaya scinun ta ’yaya mllamu, nanu yaca ana musa ana inu Tayal hiya ga aring ga puhi ruma lama, ini ba’iy knwan ga galan naha skbley mllamu, kwara ’yaya ga nya sbiru suruw:

lukuw tyaba: ruma hiya ga spiyang myasa na ’yaya scinun ta lukuw, ruma ga khetuw ini bka, yow na lukuw hiya ga rpusan ta pagey, mtumow inkyasan nya.

waya: waya ga tipik inkyasan nya, kya ha’iy tiyul cpung tyaba nya.

kobu: kobu hiya ga pngan ta paga.

waya sbaying welung: mtumow inkyasan nya pkatan lisuw welung kya ro halan sbaying kya .

gaga cinunan na ruma ro wani hiya ga pntyagan na mlikuy, baley ga aring mpuw utux, iyat ga mpuw sa’ing kawas ga yaba naha nanak mwah cba’ naha, kwara knaley ’ba kwe ga, iwan tmwang ’nxan ta ro skita mnanak na gaga glgan.