papak

Minkahul squw Wikipidia

papak (耳朵) hiya ga mung squ ke. qutux hi ga sazing papak ta.

kya qu krahu kya qu cipoq uzi.

papak qani ga smozya mung blaq pongan na ke. unat papak su ga? ke qani ga nyux kmal puriy papak su.

ana kwara minqyanux ga kya qu papak nya.

kya qutux squliq kmal mha: betunx ktan gu papak nya ma.