tmami’

Minkahul squw Wikipidia

tmami’ (醃製)

Ke na tmami' (醃肉的語義與種類): tmami' ke qani hya' ga, ya qu ptzyuaw na squliq qani hya'. ke na tmami qani hya' ga, ini si' mami' na, ru tmrang cyux syun mami' qu ke qani hya'. aring sa smi' mami' ru ini hoqil na ga, tmami' son. tmami' qani hya' ga, smi' mami sa ana nanu tkrugan na nnanu. mzye-a su na smi' ta mami' sa ana nanu hi na qsinu, nanu qu yapit ru bhut ru qoli', ini ga para' ru mit, ana qbhniq na nanu uzi ga, yasa uzi. quliq uzi ga, tmami' qulih son uzi.

Tmmyan (醃製中): kkayal sa cyux tmmyan hya' ga, tmmyan son.

Cinmmyan (熟醃肉): mhoqil qu cyux hi qasa lga, cinmmyan son la.

Cinkrugan (竹筒醃肉,預備接待親友用的): nanu qu cinmyan qani ga, tkron ta sa btakan lga, cinkrugan son la. swa' mha qani ga, kahul squ tkron qu ke qani hya', nanu yasa qu son mha cinkrugan la.