Himoti

Minkahul squw Wikipidia
Ku’ang sang go

alang Himoti (電光部落) ga niya mki sku Tayto Keng atu Ku’ang sang go, kwara sali buwan nya ga 230 buwan, 635 hi ku kwara s’uli tayan.

s’uli tayan pinspngan Gyencumin ga 66% kyan ku 421 hi, binah ga, ’yat kahun sku pinspngan Gyencumin ga 34% kyan ku 214 hi nya.

pinspung na linhuyan Gyencumin ga, Amis 63%, Puyuma 2%, binah lihuyan s’uli 2%.

rhzyal kki’an[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tay ’llaw na Himoti hya’ ga wsilung krahu’. tay ’zil na Himoti hya’ ga rgyax krahu’. tay mkyahu’ na Himoti hya’ ga Kano go. tay mkraya’ na Himoti hya’ ga Chishang.

tay mkraya’ na Himoti hya’ ga Cipurungan. tay ’zil na Himoti hya’ ga Cu ki ngo.

rekisi (歷史)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kayal (氣候)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kyokay (教會)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

qalang Himoti ga ungat kyokay.

hasisyo[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

maki 1 hasisyo.

ssquliq pinlpgan (人口統計)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kawas pinlpgan tay byacing na 4 kawas na 2016
ssquliq pinlpgan 635 hi ku kwara s’uli tayan

ppqbaqan (教育)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

pqwasan biru ’laqi’ cikuy (國民小學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

maki 1 pqwasan biru ’laqi’ cikuy.

tuqi ’san (交通)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

basu (公車)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kisya’ glgan (鐵路)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

spyangan na pinbahu (特產)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Ubuy qqmayh (農)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kinhulan s’utu biru[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]