Makotaay

Minkahul squw Wikipidia
Yuli (Buri go)

Makotaay (瑪谷達璦部落)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

alang Makotaay ga niya mki sku Karing Keng atu Buri go, kwara sali buwan nya ga 159 buwan, 524 hi ku kwara s’uli tayan.

s’uli tayan pinspngan Gyencumin ga 84% kyan ku 438 hi, binah ga, ’yat kahun sku pinspngan Gyencumin ga 16% kyan ku 86 hi nya.

pinspung na linhuyan Gyencumin ga, Amis 79%, Paywan 1%, binah lihuyan s’uli 3%.

maki qu ngasal bziran, ngasal psatu tegami ru pqniqan iyu.

rhzyal kki’an[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tay ’llaw na Makotaay hya’ ga rgyax. tay ’zil na Makotaay hya’ ga llyung. tay mkyahu’ na Makotaay hya’ ga llyung. tay mkraya’ na Makotaay hya’ ga llyung.

tay mkraya’ na Makotaay hya’ ga Mangcelan. tay mkyahu’ na Makotaay hya’ ga Tokar.

rekisi (歷史)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kayal (氣候)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kyokay (教會)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

maki 1 kyokay.

ssquliq pinlpgan (人口統計)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kawas pinlpgan tay byacing na 4 kawas na 2016
ssquliq pinlpgan 524 hi ku kwara s’uli tayan

ppqbaqan (教育)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

pqwasan biru ’laqi’ mrkyas (國民中學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

maki 1 pqwasan biru ’laqi’ mrkyas.

tuqi ’san (交通)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

basu (公車)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kisya’ glgan (鐵路)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

spyangan na pinbahu (特產)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Ubuy qqmayh (農)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Makotaay (港口部落)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Fengbin (Toyohama go)

alang Makotaay ga niya mki sku Karing Keng atu Toyohama go, kwara sali buwan nya ga 146 buwan, 415 hi ku kwara s’uli tayan.

s’uli tayan pinspngan Gyencumin ga 97% kyan ku 402 hi, binah ga, ’yat kahun sku pinspngan Gyencumin ga 3% kyan ku 13 hi nya.

pinspung na linhuyan Gyencumin ga, Amis 93%, Kebalan 1%, binah lihuyan s’uli 3%.

maki qu ngasal bziran, ngasal psatu tegami ru pqniqan iyu.

rhzyal kki’an[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tay ’llaw na Makotaay hya’ ga bsilung. tay ’zil na Makotaay hya’ ga rgyax. tay mkyahu’ na Makotaay hya’ ga llyung. tay mkraya’ na Makotaay hya’ ga llyung.

tay mkraya’ na Makotaay hya’ ga Tida’an. tay mkyahu’ na Makotaay hya’ ga Laeno.

rekisi (歷史)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kayal (氣候)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kyokay (教會)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

maki 1 kyokay.

ssquliq pinlpgan (人口統計)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kawas pinlpgan tay byacing na 4 kawas na 2016
ssquliq pinlpgan 415 hi ku kwara s’uli tayan

ppqbaqan (教育)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

qalang Makotaay ga ungat pqwasan biru.

tuqi ’san (交通)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

basu (公車)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kisya’ glgan (鐵路)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

spyangan na pinbahu (特產)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Ubuy qqmayh (農)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kinhulan s’utu biru[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]