Parupu

Minkahul squw Wikipidia
Ku’ang sang go

alang Parupu (新福部落) ga niya mki sku Tayto Keng atu Ku’ang sang go, kwara sali buwan nya ga 158 buwan, 446 hi ku kwara s’uli tayan.

s’uli tayan pinspngan Gyencumin ga 64% kyan ku 284 hi, binah ga, ’yat kahun sku pinspngan Gyencumin ga 36% kyan ku 162 hi nya.

pinspung na linhuyan Gyencumin ga, Amis 59%, Tayan 1%, Bunun 2%, binah lihuyan s’uli 2%.

rhzyal kki’an[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tay ’llaw na Parupu hya’ ga wsilung krahu’. tay ’zil na Parupu hya’ ga rgyax krahu’. tay mkyahu’ na Parupu hya’ ga Kano go. tay mkraya’ na Parupu hya’ ga Chishang.

tay mkraya’ na Parupu hya’ ga Takofan. tay mkyahu’ na Parupu hya’ ga Cipurungan. tay ’zil na Parupu hya’ ga Ciwcia.

rekisi (歷史)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kayal (氣候)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kyokay (教會)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

qalang Parupu ga ungat kyokay.

ssquliq pinlpgan (人口統計)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kawas pinlpgan tay byacing na 4 kawas na 2016
ssquliq pinlpgan 446 hi ku kwara s’uli tayan

ppqbaqan (教育)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

qalang Parupu ga ungat pqwasan biru.

tuqi ’san (交通)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

basu (公車)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kisya’ glgan (鐵路)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

spyangan na pinbahu (特產)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Ubuy qqmayh (農)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kinhulan s’utu biru[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]