Takofan

Minkahul squw Wikipidia
Ku’ang sang go

alang Takofan (德高部落) ga niya mki sku Tayto Keng atu Ku’ang sang go, kwara sali buwan nya ga 359 buwan, 1,048 hi ku kwara s’uli tayan.

s’uli tayan pinspngan Gyencumin ga 55% kyan ku 578 hi, binah ga, ’yat kahun sku pinspngan Gyencumin ga 45% kyan ku 470 hi nya.

pinspung na linhuyan Gyencumin ga, Amis 52%, saySiyat 1%, binah lihuyan s’uli 1%.

rhzyal kki’an[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tay ’llaw na Takofan hya’ ga wsilung krahu’. tay ’zil na Takofan hya’ ga rgyax krahu’. tay mkyahu’ na Takofan hya’ ga Kano go. tay mkraya’ na Takofan hya’ ga Chishang.

tay mkyahu’ na Takofan hya’ ga Parupu.

rekisi (歷史)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kayal (氣候)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kyokay (教會)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

maki 1 kyokay.

ssquliq pinlpgan (人口統計)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kawas pinlpgan tay byacing na 4 kawas na 2016
ssquliq pinlpgan 1048 hi ku kwara s’uli tayan

ppqbaqan (教育)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

pqwasan biru ’laqi’ cikuy (國民小學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

maki 1 pqwasan biru ’laqi’ cikuy.

tuqi ’san (交通)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

basu (公車)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kisya’ glgan (鐵路)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

spyangan na pinbahu (特產)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Ubuy qqmayh (農)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kinhulan s’utu biru[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]